بازرسی(ممیزی) تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ایستگاه پمپ گاز CNG به عنوان همکار شرکت ناظرکاران و اداره استاندارد

مهدی ابراهیمی نژاد